Clubs

About Us
About Us

1. Câu lạc bộ du lịch Thủ đô (Sau đây gọi tắt is Captour Club) is Câu   lạc bộ nghề nghiệp, trực thuộc Hiệp hội du lịch Hà Nội including the doanh nghiệp,   tổ chức kinh tế and công dân Việt Nam đang sống sinh, hoạt động...

Detail
Terms and Policy
Terms and Policy

DỰ THẢO  ĐIỀU LỆ                 CÂU LẠC BỘ DU LỊCH THỦ ĐÔ, nhiệm kỳ I (2015 – 2018)     (Ban hành kèm theo Quyết định số: 15709/QĐ-Hanta, ngày 22 tháng 7 năm 2015      ...

Detail
Executive Committee
Executive Committee

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Câu lạc bộ giữa 2 kỳ Đại hội.    Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành Câu    lạc bộ được bầu trực tiếp bằng phiếu kín...

Detail
Evaluation Department
Evaluation Department

- Ban kiểm tra do Ban chấp hành bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban kiểm tra do    Đại hội quyết định. Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế chung được Đại hội thông    - Trưởng Ban kểm tra xây dựng quy chế hoạt động cụ thể theo quy...

Detail
Structure
Structure

  1. Đại hội toàn thể hội viên (hoặc do Đại hội Đại biểu)   2. Ban Chấp hành   3. Ban Kiểm tra của Câu lạc bộ   4. Các Ban chuyên môn   5. Văn...

Detail