Evaluation Department

- Ban kiểm tra do Ban chấp hành bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban kiểm tra do 
 
Đại hội quyết định. Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế chung được Đại hội thông 
 
- Trưởng Ban kểm tra xây dựng quy chế hoạt động cụ thể theo quy chế chung 
 
của Ban kiểm tra mà Đại hội đã thông qua và chịu trách nhiệm trước Đại hội về hoạt 
 
động của Ban kiểm tra.