Executive Committee

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Câu lạc bộ giữa 2 kỳ Đại hội. 
 
Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành Câu 
 
lạc bộ được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay và phải 
 
đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.
 
a) Uỷ viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ có thể được bầu lại hoặc bị miễn 
 
nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban Chấp hành hoặc theo đề nghị 
 
của hơn 1/2 số Hội viên chính thức.
 
2. Ban Chấp hành Câu lạc bộ họp thường kỳ ít nhất 1 tháng 1 lần. Ban 
 
Chấp hành cử Ban Thường trực, gồm: Chủ tịch Câu lạc bộ, các Phó Chủ tịch 
 
và Tổng Thư ký.
 
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Câu lạc bộ
 
a) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo 
 
kết quả hoạt động của Ban Chấp hành cho các Hội viên biết;
 
b) Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm;
 
c) Quy định tổ chức, hoạt động của các Ban chuyên môn, Văn phòng 
 
Câu lạc bộ. Quyết định các nguyên tắc, chế độ sử dụng và quản lý tài sản, tài 
 
chính của Câu lạc bộ.
 
           d) Phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách giữa các Uỷ viên Ban Chấp 
 
hành;
 
e) Bầu cử và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của Câu lạc bộ: Chủ tịch, Phó 
 
Chủ tịch và Tổng Thư ký.
 
f) Thông qua nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội, Hội 
 
nghị toàn thể hội viên;
 
g) Quyết định triệu tập Đại hội Nhiệm kỳ hoặc Hội nghị đại biểu hàng năm;
 
i) Xét kết nạp, khai trừ Hội viên.