Structure

 

1. Đại hội toàn thể hội viên (hoặc do Đại hội Đại biểu)
 
2. Ban Chấp hành
 
3. Ban Kiểm tra của Câu lạc bộ
 
4. Các Ban chuyên môn
 
5. Văn phòng