Terms and Policy

DỰ THẢO  ĐIỀU LỆ
 
              CÂU LẠC BỘ DU LỊCH THỦ ĐÔ, nhiệm kỳ I (2015 – 2018)
 
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 15709/QĐ-Hanta, ngày 22 tháng 7 năm 2015
 
                                    của Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch thành phố Hà Nội)
 
CHƯƠNG I
 
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
          Điều 1. Tên gọi của Câu lạc bộ
 
1. Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô
 
2. Tên tiếng Anh: Capital Tourism Club
 
3. Tên viết tắt: Captour Club
 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
 
1. Câu lạc bộ du lịch Thủ đô (Sau đây gọi tắt là Captour Club) là Câu 
 
lạc bộ nghề nghiệp,trực thuộc Hiệp hội du lịch Hà Nội gồm các doanh nghiệp, 
 
tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp 
 
trong lĩnh vực lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển khách du lịch, nhà hàng, 
 
hướng dẫn du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động du lịch trên 
 
địa bàn thành phố Hà Nội. 
 
2. Mục đích của Câu lạc bộ là tập hợp,liên kết các Hội viên để hợp tác, 
 
hỗ trợ nhau trong kinh doanh, dịch vụ, tạo sự bình ổn thị trường, nâng cao giá 
 
trị chất lượng sản phẩm du lịch,cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp 
 
phát triển du lịch Thủ đô. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội 
 
          Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
 
          1. Câu lạc bộ Du lịch thủ đô hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh 
 
vực khác có liên quan đến du lịch.
 
          2. Phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô trên địa bàn thành 
 
          Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 
          1. Câu lạc bộ được thành lập,tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự 
 
nguyện, tự quản, bình đẳng, tự trang trải về tài chính.
 
          2. Câu lạc bộ du lịch Thủ đô (Captour Club) tổ chức và hoạt động theo 
 
Điều lệ được Hiệp hội du lịch Hà Nội phê chuẩn; chịu sự quản lý của Hiệp hội 
 
du lịch Hà Nội về lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.
 
          Điều 5. Tư cách pháp nhân, tài khoản, trụ sở
 
1.  Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, hoạt động dưới 
 
sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Du lịch Hà Nội.
 
2. Trụ sở của Câu lạc Bộ được đặt tại Hà Nội :  tại tầng 4 số 5 Hàng 
 
chiếu – Phường Đồng Xuân – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.